SEE Electrica ExpertSEE Electrical

SEE Electrical презентација

SEE Electrical Basic, Standard и Advanced споредба

(Ергономија и ефикасност)

SEE Electrical Caddy ++ e иновативна и сеопфатна алатка која е прилагодена за изработка на електротехничка документација, затоа што уште во оснва е градена за цртање на автоматизирани процеси, која овозможува самостојна изработка на попис на мтеријали, кабли, графички цртежи, проценка, и уште многу други финкции кои го олеснуваат прокетирањето како процес. Во својата бибилиотека со податоци поседува преку 90% од сите електротехнички симболи и библиотеки со технички карактеристики на опремата од различни произведувачи. Во контекст на тековните одржувања нашаѕа екипа нуди квалитетна и брза техничка помош, надградба, нова верзија и меѓуверзија на програмот преку интернет и пристап до содржини како што се: дополнителни електортехнички симболи, дополнителни библиотеки со технички карактеристили, стандардни диаграми и слично.

 

Преку различни програмски функции е овозможена брза интеграција на прокетанските знаења во готовиот производ. Основни карактреистики на програмата се:

 • Цртање на едно и трополарни сиситеми за автоматизација, енергетика, индустрија... 
 • Интегрирани библиотеки со симболи по најновите IEC стандарди 
 • Интегрирани библиотеки со технички карактеристики од различни произведувачи
 • Можност за развивање на сопствени симболи и библиотеки со технички податоци
 • Систем за означување и структурирање на проект по стандардот ISO/IEC/EN 81346
 • Автоматско нумерирање на компоненти, жици, кабли, терминали...
 • Промена на графичкиte симболи »komponent« или податоци низ проектот
 • Верификација за складност на шемите (check double naming, overbooked contacts, PLC Connections, ...)
 • Самостојно производство на кабли и контрола на зафатеност на жици
 • Самостајна изработка на различни списоци(терминален план, листа на кабли, листа на жици, листа на компоненти, PLC листи, процена на прокети...)
 • Асоцијативно цртање, димензионирање и останати стандардни CAD функции
 • Компатибилност со CAD програмите (увоз/извоз на повече документи „DXF, DWG,DXB“) 
 • Autodiagraming (automatsko generiranje tipskih shema) 
 • Автодиаграми (автоматско генерирање на стандардните шеми) 

 

Функционалности кои ги нуди SEE Electrical

Basic

Standard

Advanced

Проектно водење

Листи во реално време: (компоненти, делови, кабли, жици, управувачи, документи, ...)

Филтрирање/Сортирање во список

Повеќе симболи во библиотеките (по IEC стандарди) со графички преглед, групирање и сортирање на симболите

Изработка на сопствени симболи и цртање на променливи

Автоматско означување на елементите и вкрстено усмерување во реално време

Проверка на врски и отворени контакти во реално време

Графичко дефинирање на кабли – вклучување на корисничко дефинираните симболи

Изработка на сопствени проекти за прокетирање

Двосмерна компатибилност со останатите CAD системи (DWG, DXF и DXB)

Microsoft ActiveX® интерфејс

Увоз на растерски слики (JPG, BMP, PCX...)

Копирање на група на симболи помеѓу проекти

Управување со повеќе проекти отворени во исто време

Прилагодлива работна околина

Стандардни CAD алатки за цртање

Функција за котација

Функционалност за внес на коментари

512 расположливи рамнини (layer-и))

Автоматска изработка на копии за заштита

Извоз во Enhanced Metafile Format и XML

Извоз на ознаки за Weidmuller, Wago и Phoenix Contact принтери

База на продукти (база за произведувачи)

 

Увоз/извоз на технички податоци (ECAD, xls, XML)

 

Приказ на информации за типот на компонентата

 

Огледала на контакти (графичен приказ на контактите)

 

Автоматско нумерирање навои и компоненти со додатни контакти

 

Проверување на зафатеност на контактот

 

Управување со кабли (база на типот на кабли)

 

Управување со терминали на повеќе нивоа, управување со конектори

 

PLC I/O управување

 

Управување функција/Локација + графична рамка за Функција/Локација(=/+)

 

Графично управување со четри предефинирани сигнали/водачи со различни формати

 

Приказ и средена усмереност на врските(поврзувањата)

 

Методи дефинирани од корисникот за означување на сите симболи и референци

 

Барање и менување на текст низ целиот проект

 

Додаванје/Бришење на празни страни

 

Проверка на дуплицирани називи

 

Уредување на листи во датабаза(уредување на поединелни елементи)

 

Графички терминален нацрт со 10 различни типови на мостови

 

Графички нацрт на кабли

 

Листа на акции сортирани по Функција/Локација

 

Листа на ожичувања

 

Автоматско поврзување на елементи (Autoconnect) 

 

 

Цртање во ортогоналн правец x-оска

 

 

Крос-референтен навигатор (тргнува од) со функција на означување(доаѓа од)

 

 

Навигација од листа во датабазата врз шемата

 

 

Уредуванје на базата за структурирање функции/локации/производи

 

 

PLC операнди се однесуваат автоматски во различни форми + увоз на PLC податоци преку Microsoft Excel® формат

 

 

Автоматско генерирање на имињата на каблите

 

 

Уредување на структурата на проектот, што овозможува корисникот да дефинира графички и датабази листи

 

 

Атрибути дефинирани од корисникот, листи и компоненти

 

 

Конфигурација на повеќежични врски

 

 

Слободно конфигурирање на сигнал/врска/конекција

 

 

Превод на целиот проект на јазик кој е посакуван/ пристап до текстови кои ги има во датабазата

 

 

Замена на предлози од работната странка низ тек на целиот проект

 

 

Копирање на повеќе страни со еден чекор

 

 

Копирање на сите страни со одредена функција/локација/индекс во нов проект

 

 

Autodiagraming функција (автоматско генерирање на струјни шеми од Microsoft Excel® или Access® датотеки)

 

Напреден управувач со листите во датабазата (ажурирање на повеќе елементи во исто време)

 

 

Пренумерирање на целата лента

 

 

Ставање на компоненти/кабли (кои не се во шемата) преку посебна листа

 

 

Графички нацрт на EMC и земјен потенцијал и дијаграм на ожичување

 

 

Графички терминален план и терминален план (елемент, прицврстувач, кабел)

 

Листа на графички симболи употребени во проектот

 

 

Сортирање кабли и конекции во согласност со функција/локација

 

 

Барање и менување на симболи низ целиот проект

 

 

Интегрирано уредување за изработка на листи и налепници (List and Label)

 

 

Увоз/извоз на повеќе елементи во исто време со формат DXF/DWG/DXB

 

 

 

 • Додатни модули:
  • House Installation (Модул за проектирање на инсталации во згради)
  • Cabinet Layout (Едноставно проектирање на приклучни ормари)
  • 3D Panel+ (Едноставно 3D проектирање со автоматско генерирање на доложините на жиците)
  • Cabinet Layout Thermal Calculation (Топлинска пресметка за внатрешноста на ормарот)
  • PDF Converter (Брза изработка на „интелигентни“ .PDF проекти)
  • Intelligent Drawing Legacy (Претворба/конвертирање на растерска/векторска документација)
   • IDL Basic (Претворба на хартиена документација)
   • IDL Standard (Конверзија на растерска документација)
   • IDL Advanced (Комбинирани функционалности од Basic и Standard)
  • Open Data (Брза размена на содржината на проектот)
 • Додатоци:
  • Web catalogue (900 000 технички податоци од различни произведувачи)
  • Translate funkcija (Напредна функција за превод на проектот)
  • Autodiagraming (Брзо генерирање на стандардизирани шеми)